نام شرکت
ایران
رتبه رضایت بیمه گزاران
3
سهم از بازار
43
مراکز پرداخت خسارت
63
نام شرکت
رازی
رتبه رضایت بیمه گزاران
4
سهم از بازار
3
مراکز پرداخت خسارت
50
نام شرکت
البرز
رتبه رضایت بیمه گزاران
12
سهم از بازار
4
مراکز پرداخت خسارت
42
نام شرکت
آسیا
رتبه رضایت بیمه گزاران
1
سهم از بازار
11
مراکز پرداخت خسارت
74
نام شرکت
پارسیان
رتبه رضایت بیمه گزاران
7
سهم از بازار
5
مراکز پرداخت خسارت
41
نام شرکت
پاسارگاد
رتبه رضایت بیمه گزاران
24
سهم از بازار
25
مراکز پرداخت خسارت
90
نام شرکت
دانا
رتبه رضایت بیمه گزاران
10
سهم از بازار
7.8
مراکز پرداخت خسارت
73
نام شرکت
ملت
رتبه رضایت بیمه گزاران
7
سهم از بازار
7.8
مراکز پرداخت خسارت
23
نام شرکت
کارآفرین
رتبه رضایت بیمه گزاران
6
سهم از بازار
2.9
مراکز پرداخت خسارت
60
نام شرکت
سینا
رتبه رضایت بیمه گزاران
10
سهم از بازار
1.9
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
دی
رتبه رضایت بیمه گزاران
13
سهم از بازار
4.1
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
نوین
رتبه رضایت بیمه گزاران
11
سهم از بازار
1.3
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
سرمد
رتبه رضایت بیمه گزاران
17
سهم از بازار
0.7
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
میهن
رتبه رضایت بیمه گزاران
14
سهم از بازار
0.5
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
کوثر
رتبه رضایت بیمه گزاران
14
سهم از بازار
3.6
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
آرمان
رتبه رضایت بیمه گزاران
19
سهم از بازار
0.8
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
تجارت نو
رتبه رضایت بیمه گزاران
19
سهم از بازار
0.2
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
حکمت
رتبه رضایت بیمه گزاران
19
سهم از بازار
0.2
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
تعاون
رتبه رضایت بیمه گزاران
18
سهم از بازار
1.3
مراکز پرداخت خسارت
36
نام شرکت
سامان
رتبه رضایت بیمه گزاران
18
سهم از بازار
3
مراکز پرداخت خسارت
36